Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Renar avlopp från mikroföroreningar

Det går att rena avloppsvattnet effektivt från mikroföroreningar såsom läkemedelsrester. Det visar Vivabs förstudier kring läkemedelsrening. Traditionella avloppsreningsverk släpper idag igenom läkemedel som kan påverka både miljön och hälsan. Men med ny teknik kan vi minska utsläppen.

Vi är måna om att minska påverkan på miljön och forskar därför på vilka metoder som ger bäst effekt för att rena avloppsvattnet på mikroplaster, läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Kan vi i framtiden bygga ett mer avancerat reningssteg bygger vi också en hållbar framtid i Varberg och Falkenberg.

Förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket

Under 2020 och 2021 har Vivab i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och med bidrag från Naturvårdsverket genomfört en förstudie för avancerad rening vid Getteröverket i Varberg. Det huvudsakliga syftet var att utreda förutsättningar för en fullskaleinstallation av lämplig teknik för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester men även andra mikroföroreningar. För att uppnå de satta målen genomförde projektgruppen en kartering av mikroföroreningar över reningsverket, potentiella uppströms punktkällor så som sjukhuset, samt mottagande ytvatten. En påverkansbedömning av recipienter och behovsanalys för en avancerad rening utfördes. Samtidigt genomfördes pilottester med teknikkombinationen mikrofilter, ultrafiltrering och aktivt kol (UF-GAK) vid Getteröverket.  

Försöken visar en effektiv rening

Karteringen av mikroföroreningar visade tydligt att Getteröverket är den dominerande transportvägen för läkemedelsrester till mottagande ytvatten inkl. Inre Farehammarsviken. Genomförda pilottester med teknikkombinationen ultrafiltrering och aktivt kol (UF-GAK) har visat att en kraftig reduktion av  läkemedelsrester och andra föroreningar i utgående avloppsvatten vid Getteröverket kan åstadkommas men att nödvändiga data för en komplett utvärdering ännu saknas. Pilotförsöken visade också att en stabil drift bör kunna åstadkommas med den föreslagna teknikkombinationen.

Det ursprungliga bidragsfinansierade projektet är nu avslutat. Vivab fortsätter med pilotverksamheten och pilotutvärderingen av UF-GAK samt ytterligare en teknikkombination ozon och GAK under 2022 och 2023 med hjälp av bidragsmedel från Naturvårdsverket. Båda teknikkombinationer har hittills visat lovande resultat med avseende för bortforsling av läkemedelsrester. Just nu håller Vivab och IVL på att gå igenom samtliga analysresultat från studien och skriva en detaljerad rapport som omfattar samtliga resultat, slutsatser och rekommendationer. Rapporten förväntas vara färdigställd i slutet av oktober och kommer finnas tillgänglig på denna sidan tillsammans med en förenklad broschyr efter rapportgodkännande från Naturvårdsverket.

Dagens avloppsreningsverk i Sverige är inte anpassade för rening av mikroföroreningar såsom läkemedelsrester. Utsläpp av dessa har negativ inverkan på miljön och kan på lång sikt medföra hälsorisker för människor. Mot bakgrund av detta har behovet av rening med avseende på  mikroföroreningar uppmärksammats av regeringen sedan ett antal år tillbaka. 

Om Inre Farehammarsviken

Inre Farehammarsviken utgör en del av Natura 2000-området Getteröns fågelreservat (SE0510049) Området däromkring utgör Getteröns naturreservat, klassat som en skyddsvärd våtmark, och omfattar samma yta som Getteröns fågelreservat där Länsstyrelsen i Hallands län är ansvarig förvaltare. 

Naturreservatet är ett attraktivt naturområde med högt värde av naturvård och friluftsliv som ingår i Convention on Wetlands, också kallad Ramsarkonventionen, en internationell förteckning över våtmarker med högsta skyddsvärde. Området är ett av Nordeuropas fågelrikaste område med värdefulla välbetade strandängar, mindre vassruggar, häckningsöar för fåglar och grunda vattenområden.

Förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk

Vivabs förstudie kring läkemedelsrening vid Ullareds reningsverk visar att dagens verk renar avloppsvattnet effektivt redan idag från mikroplaster och hormoner medan resultaten från läkemedel och antibiotika varierar. 
 
Ullareds avloppsreningsverk får in avloppsvatten från verksamheter som är knutna till handelsverksamheten vid Gekås. Då Högvadsån som tar emot det renade avloppsvattnet är ett Natura 2000-område så var det angeläget att göra en förstudie för att ta reda på om det fanns behov av ytterligare reningssteg i verket. 

Projektets olika delar

  • Kartläggning av mikroföroreningar för att få en generell överblick av belastning och reduktionsförmåga inom befintlig reningsprocess.
  • Utvärdering av olika tekniker genom litteraturstudie samt karteringsresultat i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och upphandling av pilotanläggning med ozonbehandling.
  • Pilotstudier med en kombination av mikrofilter med koagulering samt ozonteknik.

Dessutom utfördes samhällsekonomiska konsekvensanalyser och ett resultatbaserat beslutsunderlag togs fram för framtida investeringsbeslut för implementering av läkemedelsrening vid Ullareds Avloppsreningsverk.

Mikroplaster och hormoner renas redan effektivt 

Studien visade att de befintliga reningsstegen i verket har en fullgod reningseffekt, både på mikroplaster och hormoner, medan resultaten för läkemedel och antibiotika varierar.


Den visade också att risken för att recipienten påverkas negativt är väldigt låg med nuvarande reningsteknik och införande av ett ytterligare (permanent) reningssteg för läkemedel kan i dagsläget kan inte motiveras.
 
Studien genomfördes från december 2018 till oktober 2019.

Dokument

Minska på dina läkemedel

Du kan göra stor skillnad genom att minska läkemedelsrester i vattnet och avfallet. Lämna alltid in dina gamla läkemedel till apoteket. Vissa mediciner påverkar miljön mer så är det möjligt minska din användning av antibiotika, hormoner samt diklofenak.