Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Utvecklar metoder för avancerad rening med stöd av miljonbidrag

Vivab får drygt fem miljoner i bidrag av Naturvårdsverket för att utveckla effektiva metoder för rening av läkemedelsrester.

Det gör att vi kan fortsätta våra pilottester och närma oss ett fjärde reningssteg på Getteröverket.

Det nya bidraget från Naturvårdsverket ger oss nu möjlighet att göra en kompletterande förstudie som skapar ännu bättre förutsättningar att hitta en effektiv reningsmetod, säger Dr. Alexander Keucken, avdelningschef forskning och utveckling.

Naturvårdsverket lyfter fram att projektet kan resultera i en positiv förändring av vattenmiljön och vara en del i ett viktigt kunskapsbidrag för att bygga upp erfarenheter av läkemedelsrening.

Pilotanläggning visar att effektiv rening är möjlig

En förstudie som avslutades förra året visade att Getteröverket i nuläget släpper igenom läkemedelsrester som riskerar ha en negativ miljöpåverkan på det känsliga naturområdet vid Inre Farehammarsviken. Samtidigt visar tester från den pilotanläggning som använts i förstudien att det går att rena avloppsvattnet effektivt från läkemedelsrester.

Under projekttiden kommer vi testa två olika metoder i parallella pilotanläggningar för att kunna jämföra de olika teknikerna. Dessutom kommer fortsatt provtagning och mätning (kartering) göras för att få ett större underlag för de dataanalyser som utförs och för att kunna definiera relevanta mål för reningen utifrån recipientpåverkan, säger Alexander Keucken.

Den kompletterande förstudien ska pågå till hösten 2023. Med det insamlade underlaget kan vi sedan presentera ett väl underbyggt förslag för hur ett ytterligare reningssteg för mikroföroreningar kan utformas. Målet är att kunna skydda Inre Farehammarsviken och dess omgivning från mikroföroreningar som läkemedelsrester.

Bakgrund

Våra avloppsreningsverk är inte anpassade för rening av mikroföroreningar såsom läkemedelsrester. Utsläpp av läkemedel påverkar vår miljö negativt och på längre sikt kan det medföra hälsorisker för oss människor. Getteröverket är Varbergs kommuns största reningsverk och avloppsvattnet släpps ut i Inre Farehammarsviken, ett område som är en del av Natura 2000-området på Getterön och med skyddsvärdsvärda våtmarker enligt RAMSAR-konventionen.

En förstudie om läkemedelsrening genomfördes på Getteröverket under 2020–2021. Även den med bidrag från Naturvårdsverket och i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet. Syftet var att utreda försättningar för att rena avloppsvattnet från mikroföroreningar, i första hand läkemedelsrester. Förstudien bestod av flera delar, bland annat gjordes så kallad kartering, mätningar i området samt tester för att se vad som påverkar mängden läkemedel i vattnet hos de mottagande vattendragen. Dessutom testades nya tekniker i en pilotanläggning på plats på Getteröverket, bland annat metoder där man kombinerar ultrafilterrening och aktivt kol.

 

Pilotanläggning Getteröverket

Läs mer om vårt projekt: 

Renar avlopp från mikroföroreningar