Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VÅGA - nytt vattentorn i Varberg

Byggnationen av VÅGA är en del i en långsiktig VA-planering som ska ge en stabil och trygg dricksvattenleverans i ett ständigt växande Varberg.

Större kapacitet och säkrare dricksvattenleverans

Ett vattentorn utgör en viktig samhällsfunktion och ska skapa ett stabilt och tillräckligt högt tryck i hela kommunens ledningsnät. Det ska också vara en reservvolym som ska kunna förse invånarna med dricksvatten vid driftsstopp i vattenverk eller på ledningsnät.

Varbergs nuvarande vattentorn är i behov av en större renovering och är inte, med sin reservoar på 2 000 kubikmeter, inte stort nog för att möta den växande staden. Med en reservoar på 10 000 kubikmeter vatten, kan både oförutsedda och planerade avbrott i dricksvattenleveransen hanteras på ett bra sätt med det nya vattentornet.

Optimal placering och vågad utformning

VÅGA byggs på Bastekullen i Träslöv – en plats på höjden som ger ett optimalt vattentryck och som ligger nära både centralorten och befintliga huvudvattenledningar. VÅGA syns både inifrån Varbergs centralort och från E6:an och blir ett världsunikt landmärke för Varberg. 

Minimal påverkan

Reservoarens långsträckta utformning ses som fördelaktig på platsen – både ur ett arkitektoniskt perspektiv, men också för att minimera fotavtrycket på kullen. Tornets miljöpåverkan har varit en stor del i planeringen – både vad gäller byggnation och placering. I projekteringen och byggplaneringen har även hänsyn tagits till natur och kulturvärden och till att Bastekullen fortsättningsvis ska kunna vara ett tillgängligt natur- och friluftsområde.

För dig som bor i området

Bastekullen stängs av under byggtiden och vid behov leds trafiken i området om. Under perioder behöver vi genomföra sprängningar eller nattliga gjutningar. Arbetet planeras noggrant för att störa boende i närområdet så lite som möjligt. Vid ledningsdragningar som innebär avstängning av dricksvattnet informeras berörda fastigheter via sms.

Tidplan

  • 2019

    Planering och projektering

  • 2021

    Byggstart

  • 2024

    Tornet tas i drift

Fakta

Tornets höjd: +79 m.ö.h
Läge: Bastekullen i Träslöv
Reservoarvolym: 10 000 m3
Material: Betong, ca 7800 m3
Livslängd: ca 100 år
Entreprenör: Veidekke
Projektform: Partnering
Uppskattad kostnad 2022: cirka 390 miljoner kr
Uppskattad kostnad 2023: cirka 500 miljoner kr
Finansiering: Projektet finansieras via taxor (inte skattemedel) som betalas av VA-kollektivet, det vill säga de invånare som nyttjar kommunens VA-tjänster.

Just nu i projektet

Ledningsarbetet är färdigställt. Fokus är nu på konstruktion och gjutning av reservoaren. Betongarbeten beräknas vara avslutade december 2023.


Tidigare i projektet

Våren 2022: Alla pelarna är gjutna och vi fortsätter nu med att montera en formställning för att kunna gjuta reservarens botten och därefter väggar.

2021 Förberedande markarbete med avverkning av växtlighet gjordes med hänsyn till fågellivet på plats. Sprängningsarbete genomfördes för att skapa plats för tornets teknikhus och centrumpelare. Förberedande ledningsarbeten genomfördes.

2020 Detaljplanen för tornet vann laga kraft under våren. Detaljprojektering färdigställdes. Beslut om att bygga VÅGA togs av Varbergs kommun. Entreprenörskontrakt tecknades mellan VIVAB och Veidekke.

2019 Öppet hus hölls för att besvara allmänhetens frågor om vattentornet. Detaljplanen för vattentornet var på samråd. Veidekke Entreprenad AB kontrakterades till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg. Vivab fick tillgång till marken där VÅGA planeras att byggas. VÅGA nominerades till World Architecture News Award samt i kategorierna ”Infrastructure” och ”Competition entries” på World Architecture Festival, WAF i Amsterdam.

2018 Tre arkitektfirmor presenterade förslag på gestaltning av tornet. Uppdrag: Med vatten som utgångspunkt ska tornet ska symbolisera trygghet, kraft och kreativitet. Med tanke på det exponerade läget i landskapet var det viktigt att ge vattentornet en utmanande gestaltning. White arkitekter, valdes fram av en kommunövergripande jury.

Senaste pressmeddelandet

Våga dyrare än beräknat

Våga kommer kosta nästan 200 miljoner kronor mer än beräknat. Det nya vattentornet i Varberg har visat sig vara mer komplicerat att bygga och därmed dyrare. Ovanpå det har händelser i omvärlden påverkat kostnaderna kraftigt.


Tornet som ska stå klart 2024 byggs av entreprenören Veidekke på uppdrag av Vivabs anläggningsbolag Varberg Vatten. Den senaste prognosen visar att kostnaderna för projektet ökar kraftigt. Den ursprungliga kostnaden var beräknad till cirka 300 miljoner kronor och nu pekar prognosen på närmare 500 miljoner kronor.

En del av ökningen beror på händelser i omvärlden som har lett till främst prishöjningar på material. Den andra delen handlar om att Våga har visat sig vara mer komplext och därmed dyrare än vad entreprenören räknat fram.

- Vi har granskat prognosen för att förstå vad kostnadsökningarna beror på. Vi har också tittat närmare på den ursprungliga kalkylen och konstaterar att priset från start varit för lågt. Vår syn är att entreprenören underskattat Vågas komplexitet vilket påverkar genomförandet av projektet, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på Vivab

Fokus att få tornet på plats

Avtalet är skrivet så att entreprenören får ersättning för de faktiska kostnader som uppstår i projektet. Entreprenören har inför kontraktstecknande 2020 gjort en kalkyl som legat till grund för beslutet att bygga tornet med den gestaltning som valts.

- Vi är nu i en svår situation med ökade kostnader. Men att just nu avbryta projektet eller välja en juridisk process ser vi inte som ett alternativ, säger Margareta Björksund-Tuominen.

Vivab arbetar nu med ett tilläggsavtal med entreprenören där syftet är att begränsa kostnaderna och öka effektiviteten. Kommunfullmäktige kommer i april att besluta om de ställer sig bakom förslaget att skriva ett tilläggsavtal.

- Vårt fokus är att få ett torn av god kvalitet på plats och att vi håller nere kostnaderna. Det behöver vi göra i fortsatt samarbete med entreprenören, säger Margareta Björksund-Tuominen.

Faktaruta Våga

Uppdragsgivare: Varberg Vatten (anläggningsbolag) och Vivab.

Huvudentreprenör: Veidekke.

Beräknat klart: Juni 2024.

Ursprunglig totalkostnad 2020: 301 miljoner kronor.

Prognos våren 2022, totalkostnad: Cirka 390 miljoner kronor.

Ny prognos 2023, totalkostnad: Cirka 500 miljoner kronor.

Byggnationen av våga uppifrån

VÅGA dyrare än beräknat

Följ VÅGA på Instagram

Dokument