Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vattenskyddsområde

Våra vattenskyddsområden ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas, på både kort och lång sikt. Vattnet ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre – bara bättre. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan.

Vattenskyddsområden säkrar vårt dricksvatten

Genom vattenskyddsområden hindrar vi att föroreningar når det vatten som vi använder som vattentäkt. Vattentäkter kan vara antingen grundvatten- eller ytvattentäkter, eller en kombination av båda. Om vattnet blir förorenat kan det innebära komplicerad och dyr rening av vattnet för att det ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet igen. Hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt beror på den hastighet och omblandning som sker i vattentäkten. 

Skyddszoner och föreskrifter

Vattenskyddsområden består oftast av tre olika skyddszoner: primär, sekundär och tertiär. I den primära zonen är riskerna för förorening som störst och i den tertiära som minst. 

Till varje vattenskyddsområde finns bestämda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna reglerar hur du får använda marken och vilka verksamheter som får finnas i vattenskyddsområdet. Restriktionerna är oftast hårdare i den primära skyddszonen än i den sekundära. För den tertiära skyddszonen finns oftast inte fler restriktioner än de som redan finns i befintlig lagstiftning, till exempel Miljöbalken. 

Om du bor på en plats som omfattas av två olika skyddsföreskrifter behöver du följa båda.

Lagstiftning

Miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av naturen” tillåter att en kommun eller länsstyrelse får fastställa ett område som vattenskyddsområde och införa skydd för det området. Kommunen eller länsstyrelsen ska meddela de som bor eller är verksamma i ett vattenskyddsområde vad de behöver göra och vad de inte får göra för att skydda våra vatten.

Skyddsföreskrifter Varberg

Skyddsföreskrifter Falkenberg

Nationella miljömålen om vatten 

1. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

2. Levande sjöar och vattendrag  

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

3. Ingen övergödning  

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Läs mer och ladda ner