Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Tvätta bilen rätt

foto på en biltvätt
 • Ingress: I Sverige görs cirka 15 miljoner fultvättar på gatan varje år. Smutsvattnet från en fultvätt innehåller olja och miljöfarliga tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom och zink. Genom att tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall i stället för på uppfarten hjälper du till att förhindra att miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen når våra vatten.
 • Faktaansvarig: Victor Brandt

Meny

Tvätta bilen i biltvätt

Vad är fultvätt?

Att fultvätta är att tvätta bilen på gatan och låta orenat vatten rinna rakt ut i naturen och förorena grundvatten, närmsta vattendag, sjö eller hav.

Vanliga frågor om biltvätt

Nedan reder vi ut varför det är bättre att tvätta bilen i en biltvätt (eller bilhall) istället för på gatan.

Är det inte sämre för miljön att köra bilen till en biltvätt än att stanna hemma och tvätta den?

Nej, för när du tvättar bilden direkt på gatan går olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen rakt ut närmsta sjö eller vattendrag. Om du tvättar bilen i en biltvätt (eller tvätthall) i samband med att du tankar eller gör andra ärenden så belastar du inte miljön med onödig bilkörning.

Att tvätta på gatan är väl inte värre än när det regnar på bilen?

Det kan tyckas logiskt men så är det faktiskt. Regnvatten löser inte upp oljor och miljöfarliga ämnen som fastnat på bilen. För det behövs bilvårdsprodukter som också ofta innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. I en biltvätt samlas dessa ämnen upp i stället för att släppas ut i naturen.

Bilen blir väl inte ren om man använder miljövänliga bilvårdsprodukter?

Jo, miljövänliga bilvårdsprodukter är minst lika effektiva mot smuts och många av dem får ofta bra betyg i tester. Skillnaden är att de är bättre för miljön.

Är det okej att tvätta bilen på gatan om jag använder miljömärkta produkter?

Nej, det är aldrig okej att tvätta bilen på gatan eftersom smutsvattnet innehåller asfaltsrester, olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen. Det är bara i en biltvätt som dessa ämnen kan separeras från vattnet.

Det är väl bättre för miljön att tvätta bilen mer sällan?

Nej, det stämmer inte. Kör du bil ofta bör du helst tvätta bilen två gånger i månaden på vintern och en gång i månaden på sommaren. Då hinner inte olja, asfaltsfläckar och vägsalt bita sig fast och du får lättare bort det.

Källa: Svenskt vatten

Mer att läsa

Vattenskyddsområde

Bild på sjö med omgivande skog
 • Ingress: Våra vattenskyddsområden ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas, på både kort och lång sikt. Vattnet ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre – bara bättre. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan.
 • Faktaansvarig: Annika Håkansson

Meny

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden säkrar vårt dricksvatten

Genom vattenskyddsområden hindrar vi att föroreningar når det vatten som vi använder som  vattentäkt. Vattentäkter kan vara antingen grundvatten- eller ytvattentäkter, eller en kombination av båda. Om vattnet blir förorenat kan det innebära komplicerad och dyr rening av vattnet för att det ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet igen. Hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt beror på den hastighet och omblandning som sker i vattentäkten. 

Skyddszoner och föreskrifter

Vattenskyddsområden består oftast av tre olika skyddszoner: primär, sekundär och tertiär. I den primära zonen är riskerna för förorening som störst och i den tertiära som minst. 

Till varje vattenskyddsområde finns bestämda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna reglerar hur du får använda marken och vilka verksamheter som får finnas i vattenskyddsområdet. Restriktionerna är oftast hårdare i den primära skyddszonen än i den sekundära. För den tertiära skyddszonen finns oftast inte fler restriktioner än de som redan finns i befintlig lagstiftning, till exempel Miljöbalken. 

Om du bor på en plats som omfattas av två olika skyddsföreskrifter behöver du följa båda. 

Lagstiftning

Miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av naturen” tillåter att en kommun eller länsstyrelse får fastställa ett område som vattenskyddsområde och införa skydd för det området. Kommunen eller länsstyrelsen ska meddela de som bor eller är verksamma i ett vattenskyddsområde vad de behöver göra och vad de inte får göra för att skydda våra vatten.

Skyddsföreskrifter Varberg

Skyddsföreskrifter Falkenberg

Nationella miljömålen om vatten 

1. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

2. Levande sjöar och vattendrag  

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

3. Ingen övergödning  

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Läs mer och ladda ner

Mer att läsa

Avfallstrappan

Illustration av stegen i avfallstrappan
 • Ingress: När man producerar material och produkter används stora mängder resurser från naturen. För att värna om miljön behöver vi tillsammans ta hand om de resurser som finns och minska vår konsumtion.
 • Faktaansvarig: Johan Hagström

Meny

Avfallstrappan

Kliv upp för avfallstrappan!

I Sverige har vi antagit avfallstrappan som är ett EU-direktiv som styr hur vi ska agera för att minimera avfallsmängderna och i stället sluta kretsloppet.

Att ständigt sträva efter att gå upp för stegen i trappan är en enkel metod för att tänka miljösmart. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare.

Illustration av avfallstrappan

Minimera

 • Tänk först och köp sen.
 • Behöver du den här prylen?
 • Ska du köpa nytt? Satsa på kvalite som håller längre.
 • Ge bort en upplevelse istället för en sak.
 • Planera matinköpen så att varorna inte blir för gamla och måste slängas.

Återanvända

 • Återbruka prylar
 • Lämna till second hand
 • Sälj det vidare
 • Gör om dem till något annat.

Återvinna

Sortera ut förpackningar, tidningar, glas och annat avfall så kan materialet återvinnas i nya produkter. Sortera avfall som du lämnar i rätt container på återvinningscentralen.

Energiutvinna

När du sorterar ut restavfallet går det att förbränna det för att utvinna energi. Genom att du sorterar ut matavfallet kan vi använda det för att göra biogas.

Deponera

Avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna lägger vi på ett särskilt avfallsupplag, en så kallad deponi. Det är en sista utväg som vi helst vill slippa.

Mer att läsa

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se