Saknar du något? Tipsa oss här!

Skip to main content

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Förändringar i taxor 2023

Här beskriver vi ett urval av taxorna och en förklaring till förändringar för 2023.

Avfallstaxor

Avgift för hämtning av avfall, mat och restavfall

Falkenberg:

Vi höjer taxan med 5 procent i Falkenberg för hämtning av matavfall och restavfall från hushållen.

Vi höjer taxan med 5 procent för hämtning av matavfall och restavfall från flerfamiljshus och verksamheter.

Höjningen beror på att priser går upp för bland annat drivmedel. Det ska regleras i ersättning till entreprenörer som utför tjänsten. Vi har också ett minusresultat i Falkenberg sedan tidigare vilket betyder att taxan inte täcker våra kostnader.

Typexempel:

För ett avfallsabonnemang för en vanlig enfamiljsbostad höjs grundavgiften med cirka 7 kronor per månad, medan viktavgiften är oförändrad.

Varberg:

Vi höjer inte taxan i Varberg för hämtning avfall för varken hushåll eller verksamheter.

Det beror på att vi sedan tidigare har en taxa som bättre motsvarar kostnaderna.

Avgift för slamtömning

Vi höjer avgiften för slamtömning med 3 procent i Falkenberg och Varberg.

Det beror på indexhöjning utifrån ökade kostnader för bland annat drivmedel.

Utsortering matavfall verksamheter

Det blir från och med 2023 obligatoriskt med utsortering av matavfall från verksamheter, det vill säga alla företag och kommunala verksamheter. Vivab kommer införa förändringen stegvis under våren. Vi erbjuder rådgivning och besök på plats för de som behöver stöd att införa utsortering av sitt matavfall. Ett brev kommer skickas ut före årsskiftet till alla verksamheter som idag inte har tjänsten.

Hämtar bygg- och rivningsavfall från hushåll

Vivab inför en ny taxa för hämtning bygg- och rivningsavfall från hushåll.

Vi kommer erbjuda tjänsten att beställa container samt storsäck hem till dörren. Det gäller insamling av separata fraktioner av trä, betong, tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast och gips.

VA-taxa – taxa för vatten och avlopp 

Anläggningsavgift

Vi höjer anläggningsavgiften i Varberg och i Falkenberg med 5 procent.

Anläggningsavgiften är det betalar när du bygger ett hus, utökar din bostad eller bygger en lokal för din verksamhet och kopplar på vatten och avlopp. Det kan till exempel vara när du bygger ett Attefallshus på din tomt eller när du bygger till din lokal. Avgiften ska täcka de kostnader/investeringar som Vivab har för att bygga ut vatten och avlopp.

Typexempel Falkenberg ny anläggningsavgift 2023:

  • Typhus A 171 500 kronor, höjning med 8400 kr
  • Typhus B 504 700 kronor, höjning med 23 800 kr

Typexempel Varberg ny anläggningsavgift 2023:

  • Typhus A 229 900 kronor, höjning med 10 500 kr
  • Typhus B  679 300 kronor, höjning med 31 600 kr

Typexempel A är beräknat på en villa med 800 kvadratmeter tomt som ansluter till alla vattentjänster: Dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvatten.

Typexempel B är beräknad utifrån flerbostadshus eller en verksamhetslokal i storleken 2300 kvadratmeter. Även här är tomtytan 800 kvadratameter.

Brukningsavgift

Vi höjer brukningsavgiften med 7,6 procent i Varberg och 8 procent i Falkenberg.

Brukningsavgiften är det du betalar för dina vattentjänster och består av en fast del samt en rörlig del. Du kan ha dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvatten. Du betalar för att Vivab ska kunna leverera dina tjänster. Här ingår drift och underhåll av bland annat våra vattenverk och avloppsreningsverk och ledningsnätet.

En del av brukningsavgiften går till en VA-fond. Bolaget genomför stora investeringar 2023-2033 och sätter därför av pengar till en VA-fond som ska användas för att betala för avskrivningar och räntekostnader. Fonden gör att vi kan planera för en långsiktig taxa utan stora svängningar mellan åren.

Typexempel Falkenberg brukningsavgift 2023:

  • Typhus A Höjning med 51 kronor per månad.
  • Typhus B Höjning med 35 kronor per månad.

Typexempel Varberg brukningsavgift 2023:

  • Typhus A Höjning med 53 kronor per månad
  • Typhus B Höjning med 35 kronor per månad

Kostnader för fler VA-tjänster och fler ledningar

De VA-tjänster du kan ha är dricksvatten, spillvattenavlopp samt dagvatten. Taxan har justerats för att bättre täcka de kostnader som blir när vi i efterhand bygger ut med fler ledningar, det kan till exempel vara en dagvattenledning.

Typexempel för debitering ledningar 2023

För fastigheter där vi kompletterar och bygger ut med ledning för dagvatten innebär den justerade taxan en ökad kostnad på mellan 40 000 och 80 000 kronor men kostanden varierar utifrån bland annat tomtytans storlek.

Ingen rabatt för storförbrukare (företag)

Tidigare har företag som köper mycket vatten fått viss rabatt. Detta tar vi nu bort eftersom det inte stämmer överens med principen om likabehandling Det stämmer inte heller överens med ambitionen i Hållbar vattenanvändning där vi uppmuntrar till att värdera vattnet.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15